Súhlas o spracovaní osobných údajov GDPR

  Zásady Eshop-easy pre nakladanie a ochranu osobných údajov

Ochranu súkromia a osobných údajov považujeme za prvoradú povinnosť.



S osobnými údajmi nakladáme výhradne v súlade s platnou legislatívou. Predstavujeme vám zásady, ktoré objasňujú, čo robíme pre to, aby sme zaistili dôvernosť a bezpečnosť osobných údajov.
Cieľom dokumentu je poskytnúť Vám informácie o tom, aké osobné údaje zhromažďujeme, ako s nimi nakladáme, z akých zdrojov je získavame, na aké účely ich využívame, komu je smieme poskytnúť,
kde môžete získať informácie o Vašich osobných údajoch, ktoré spracovávame, a aké sú individuálne možnosti zabezpečenia.
 


 

Aké osobné údaje Eshop-easy zhromažďuje a spracováva?


Osobné údaje, ktoré môže Eshop-easy spracovávať:

 

 • identifikačné údaje

Osobné údaje slúžiace k jednoznačnej a nezameniteľné identifikáciu zákazníka (meno, priezvisko, titul, adresa trvalého pobytu, pri fyzickej osobe podnikateľa tiež daňové identifikačné číslo a IČO).

 

 • kontaktné údaje

Osobné údaje umožňujúce kontakt so zákazníkom (kontaktná adresa, číslo telefónu, číslo faxu, e-mailová adresa a iné obdobné informácie).

 

 • údaje o využívaní služieb
Údaje o dohodnutie a využívaní služieb Eshop-easy (napr. Údaje o objednávkach, fakturačné údaje, záznamy komunikácie so zákazníkom).

Osobné údaje, ktoré Eshop-easy spracováva so súhlasom zákazníka, sú uvedené v tomto súhlase so spracovaním osobných údajov, ktorý môže zákazník udeliť Eshop-easy.

S ohľadom na zmluvné charakter vzťahov medzi Eshop-easy a zákazníkom je poskytnutie osobných údajov úplne dobrovoľné. Eshop-easy ale nemôže uzavrieť obchod alebo poskytnúť službu, ak jej nie sú poskytnuté osobné údaje potrebné pre uzatvorenie príslušného obchodu alebo poskytnutie služby.



 

Z akých zdrojov Eshop-easy osobné údaje získava?

 
 • Priamo od zákazníka pri rokovaní o uzavretí obchodu alebo poskytnutie služby a pri ich následnej realizácii alebo pri registrácii zákazníka na stránkach Eshop-easy.
 • Z verejne prístupných registrov, zoznamov a evidencií (obchodný register, živnostenský register, kataster nehnuteľností, verejný telefónny zoznam apod.) A z ďalších verejných zdrojov (vrátane informácií zo sociálnych sietí a internetu, ktoré o sebe klient sám zverejní).
 • Od ďalších subjektov, ak tak ustanovuje osobitný predpis (napr. § 260, § 260g zák. Č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok); prípadne od ďalších subjektov, pokiaľ k tomu dal zákazník svoj súhlas (napr. z prieskumov a užívateľských testovanie).
 

 

K akým účely Eshop-easy osobné údaje využíva a spracováva?

 
 • Na účely súvisiace s obchodmi a službami, najmä pre uzavretie obchodu alebo poskytnutie služby, pre zabezpečenie všetkých ďalších činností súvisiacich s realizáciou obchodu alebo služby a pre vývoj nových služieb.
 • Pre plnenie zákonných povinností o niektorých opatreniach proti trestnej činnosti a financovaniu terorizmu, a ďalších).
 • Pre ochranu svojich práv a právom chránených záujmov, predovšetkým pre uskutočňovanie analýz a vyhodnocovania možných rizík.
 • Na ďalšie účely (napr. Pre marketingové činnosti a pod.).
 

 

Akým spôsobom Eshop-easy zaisťuje ochranu osobných údajov?

 
 • Osobné údaje sú pod stálou fyzickú, elektronickú aj procedurálne kontrolou.
 • Kontrolnými, technickými a bezpečnostnými mechanizmami zaisťujúcimi maximálnu možnú ochranu spracúvaných údajov pred neoprávneným prístupom alebo prenosom, pred ich stratou alebo zničením, ako aj pred iným možným zneužitím.


 

Komu Eshop-easy osobné údaje poskytuje?

 
 • Štátnym orgánom, resp. ďalším subjektom, ak je to potrebné na ochranu práv Eshop-easy, napr. súdom, súdnym exekútorom. Rozsah poskytnutých osobných údajov je obmedzený na údaje potrebné pre úspešné uplatnenie nároku.
 • Len so súhlasom zákazníka alebo na jeho príkaz môžu byť osobné údaje poskytnuté aj ďalším subjektom.




 

Aký prístup má zákazník k svojim osobným údajom a aká je povinnosť Eshop-easy?


Informáciu o tom, aké osobné údaje o zákazníkovi Eshop-easy spracováva, si klient môže vyžiadať v systéme stránok na adrese https://www.eshop-easy.cz/sk/moj-ucet položka GDPR.
Tu môže požiadať o výpis alebo trvalé vymazanie svojej osoby.

Pokiaľ bude dohodnutý iný spôsob odovzdania.
Za poskytnutie informácie má Eshop-easy právo požadovať úhradu nákladov spojených s jej poskytnutím (pozri § 12 zák. Č. 101/2000 Zb. O ochrane osobných údajov).

Pokiaľ zákazník zistí alebo sa domnieva, že pri spracovaní osobných údajov došlo zo strany Eshop-easy k porušeniu jeho práv či k porušeniu povinností stanovených zákonom, môže sa domáhať nápravy s využitím všetkých prostriedkov, ktoré mu k tomu platná právna úprava poskytuje (pozri § 21 zák. č. 101/2000 Zb. o ochrane osobných údajov). So svojimi podnetmi sa môže klient obrátiť aj priamo na Úrad na ochranu osobných údajov.



 

Kam sa môže zákazník obrátiť pre ďalšie informácie, kde môže uplatniť prípadné námietky ke zpracování osobných údajov?

 

Zákazník má kedykoľvek možnosť sa obrátiť na mail: info@eshop-easy.cz alebo tel: +420 724 916 870, +420 723 708 708, kde mu budú zodpovedané všetky otázky týkajúce sa problematiky osobných údajov.




 

Ako Eshop-easy.cz informuje o princípoch a pravidlách spracovanie osobných údajov a ich ochranu?


Tieto zásady sú prístupné na stránkach: https://www.eshop-easy.cz/sk/
S pravidlami spracovanie osobných údajov a ich ochrany je zákazník oboznámený pri uzatváraní obchodu či poskytnutie služby, registráciu na stránkach https://www.eshop-easy.cz/sk/
 
Ak máte akýkoľvek dotaz, radi Vám ho zodpovieme.