Obchodné podmienky

prevádzkovateľ:
Brabax s.r.o.
Boleslavská 117
Luštěnice 29442

IČO: 05921368
DIČ: CZ05921368
Číslo účtu: 2901201757/2010
 

  I. Základné ustanovenia

 

1.1 Tieto Všeobecné obchodné podmienky upravujú vzťahy pri poskytovaní služieb prenájme riešení elektronických obchodov (e-shopov) a súvisiacich služieb poskytovateľom a ich použitia a sú záväzné pre všetky obchodné styky s poskytovateľom.
1.2 Po odoslaní objednávky z internetového objednávkového formulára na dodávku služieb potvrdí osoba, ktorá takto urobila, že je s týmito podmienkami uzrozumená, vyjadruje svoj súhlas s ich znením a že je v plnom rozsahu akceptovaná.
1.3 Pre uzavretie zmluvy podľa týchto podmienok môžu byť použité prostriedky diaľkovej komunikácie, ktoré umožňujú uzavrieť zmluvu bez súčasnej fyzickej prítomnosti zmluvných strán.
1.4 Založenie zmluvného záväzkového vzťahu je vždy podmienené prijatím objednávky užívateľom poskytovateľom.
1.5 Definícia základných pojmov:

Zmluvné strany - strany týchto podmienok a zmluvných podmienok, respektíve účastníci zmluvného vzťahu, kde na jednej strane vystupuje poskytovateľ a druhý užívateľ.

Poskytovateľom sa rozumie spoločnosť ESHOP-EASY prevádzkovaná
spoločnosť: Prevádzkovateľ: Brabax s.r.o., Boleslavská 117, Luštěnice
29442, IČO: 05921368, DIČ: CZ05921368

Užívateľom sa rozumie podnikateľ, ktorý je fyzickou alebo právnickou osobou a ktorý pri uzatváraní a plnení zmluvy koná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti.
Individuálne zákazka je poskytovateľom na základe požiadaviek užívateľa na mieru vykonanej hmotne zachytiteľný výsledok duševnej alebo ďalšie činnosti poskytovateľa.
Produkt - internetový obchod (ďalej len "e-shop"), vytvorený pomocou šablón na internetových stránkach poskytovateľa alebo e-shopu vytvoreného poskytovateľom podľa individuálneho zadania užívateľa.
Dodávka - služba alebo produkt.
Licenčná zmluva - zmluva o poskytnutí licencie na softvér uzavretého medzi poskytovateľom a užívateľom na základe a v súlade s týmito podmienkami (ďalej len "licenčná zmluva" alebo "zmluva"). Zmluvné strany súhlasia s tým, aby uzatvorenie licenčnej zmluvy medzi stranami prebehlo v súlade s § 46 ods. 1 zák. C. 121/2000 Sb., Autorský zákon, podľa týchto podmienok.
Zmluva - zmluva, kde na jednej strane vystupuje poskytovateľ ako prenajímateľ a na strane druhej užívateľ ako nájomca, pričom predmetom zmluvy je vykonanie dodávky v dohodnutom termíne, v prípade individuálnej zákazky. S ohľadom na povahu dodávky sa môže jednať o nájomnú zmluvu, licenčnú zmluvu, zmluvné zmluvu alebo zmluvu zmiešanú (podľa § 1746, ods. 2 Občianskeho zákonníka), vždy uzavreté v zák. C. 89/2012 Zb., Občianskeho zákonníka a zák. C. 121/2000 Sb., Autorský zákon. V prípade, že je v týchto podmienkach odkaz na zmluvu, rozumie sa akýmkoľvek dokumentom tvoriacim zmluvu, alebo je jeho súčasťou, ako je objednávka, neoddeliteľná príloha, cenník, Všeobecné obchodné podmienky atď. Zmluvné strany sú vedomé a súhlasí s tým, že zmluva sa uzatvára pomocou prostriedkov komunikácie na diaľku (dištančné zmluva) a je tvorená objednávkou používateľa, akceptáciou poskytovateľa a týmito VOP.
Elektronický objednávkový formulár, či už len objednávkový formulár, je prostriedkom k vytvoreniu objednávky užívateľom formou formulára, ktorý je sprístupnený na poskytovateľovi webe.
Objednávka je vykonávaná elektronickou cestou pomocou elektronického objednávkového formulára na webovej stránke poskytovateľa. Odoslanie elektronickej objednávky sa považuje za takýto účet používateľa, ktorý nepochybným spôsobom identifikuje objednané dodávky, cenu, osobu užívateľa a spôsob platby, tj. Je pre užívateľov záväzným návrhom zmluvy. Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je vyplnenie všetkých povinných údajov vo formulári objednávky, možnosť zoznámiť sa s týmito podmienkami na poskytovateľovi webových stránkach a potvrdením používateľa o tom, že sa zoznámil s týmito podmienkami.
Akceptácia poskytovateľa e-mailom s uvedením nasledujúcich údajov: identifikačné údaje poskytovateľa, vyhlásenie poskytovateľa o jeho schopnostiach dodávky pre užívateľov, doba trvania zmluvy, termín dodávky dodávky užívateľom, výšku poskytovateľa a jeho splatnosť, výška zálohy a jej splatnosť.
Oznámenie - krátka oznámenie poskytovateľa o zmene jeho osôb, zavedenie novej služby, produktu alebo tovaru alebo zavedenie nového platného cenníka. O obsahu oznámenia sa zvyčajne informuje poskytovateľom elektronickej správy.
Termín alebo Dodacia lehota - jednoznačne dňom, mesiacom a rokom určený termín, v ktorom je poskytovateľ pri splnení podmienok stanovených zmluvou, týmito podmienkami povinný vykonať dodávku individuálne zákazky. V prípade individuálnej zákazky je termín oprávnený jednostranne určiť poskytovateľ, a to v závislosti od náročnosti dodávky a svojich časových a prevádzkových možnostiach. Termín je uvedený v akceptácii objednávky. Poskytovateľ sa zaväzuje vytvoriť a dodať užívateľovi dodávku v súlade s harmonogramom uvedeným v akceptácii objednávky. V prípade omeškania s odovzdaním podkladov potrebných pre vytvorenie dodávky na strane užívateľa je poskytovateľ oprávnený predĺžiť termín pre odovzdanie dodávky.
nadpráce - práce vykonanej poskytovateľom na dodávke nad rámec tých v zmluve dohodnutých alebo zmluvou výslovne predpokladaných, ktoré sú užívateľom vyžadované na dosiahnutie jeho cieľov alebo zámerov. Za práce naviac je považovaná každá zmena, ktorú bude užívateľ požadovať na poskytovateľovi na už odsúhlasenej časti dodávky. Za práce naviac je považovaná taktiež každá ďalšia funkcia, ktorú bude užívateľ požadovať na poskytovateľovi nad rámec špecifikácie dodávky uvedené v akceptácii objednávky. Potom, čo objednávateľ špecifikuje svoju požiadavku nadpráce, vypracuje zhotoviteľ ich cenovú kalkuláciu vr. časového rozvrhu ich realizácia a spôsobe úhrady, ktorú pošle objednávateľovi k odsúhlaseniu. Práce naviac je poskytovateľ povinný vykonať až na výslovnú samostatný požiadavku používateľa a za podmienok s ním dohodnutých v obojstranne odsúhlasenom dodatku k zmluve, a to aj prostredníctvom prostriedkov komunikácie na diaľku.
Záloha - finančné plnenie užívateľa v prospech poskytovateľa pred začatím poskytovateľa s prevedením dodávky. Výšku zálohy a jej splatnosť určí jednostranne poskytovateľ vzhľadom na náročnosť dodávky. Záloha tvorí však najmenej 40% z ceny dodávky.
Faktúra - daňový doklad - vyúčtovanie o výške úhrady užívateľov za odobratú dodávku, majúci všetky zákonné náležitosti, vytvorený a distribuovaný v elektronickej podobe (napr. Pdf). Spravidla bude užívateľovi najprv odoslaná zálohová faktúra a neskôr konečná faktúra.

 

II. uzatvorenie zmluvy


2.1 Postup pri uzatváraní zmluvy a zmluvy o poskytnutí oprávnenie k výkonu práva použiť dielo
2.1.1 Jednotlivé zákazky sa uzatvárajú prostredníctvom on-line formulára na produktovom webe alebo e-mailu. Zmluva o poskytnutí oprávnenie k výkonu práva použiť dielo je uzavretá okamihom, keď poskytovateľ akceptuje objednávku zaslanú užívateľom prostredníctvom on-line formulára na produktovom webe, alebo e-mailu podľa čl. 2.1.5. Akceptáciou sa rozumie aj vystavenie zálohovej faktúry poskytovateľom a jej odoslanie užívateľmi.
2.1.2 Zmluvný vzťah medzi poskytovateľom a užívateľom v súvislosti s plnením poskytovateľa realizovaným v súvislosti s dodávkou vzniká:
• prijatím elektronickej objednávky užívateľa poskytovateľom,
• a elektronickú (e-mail, WWW rozhranie) akceptáciou takejto objednávky užívateľa poskytovateľom,
• vystavením faktúry vo výške jednej mesačnej platby a platby za pomernú časť mesiaca, v ktorom bol e-shop spustený, poskytovateľom a jej odoslaním (elektronicky či písomne) užívateľovi,
• úhradou prvej faktúry užívateľom vo výške a podľa podmienok špecifikovaných na faktúre a v akceptácii poskytovateľa.
2.1.3 Na základe takto uzatvorenej zmluvy medzi poskytovateľom a užívateľom, sa poskytovateľ zaväzuje poskytnúť používateľovi dodávku a licenciu na prevádzkovanie a používanie e-shopu.
2.1.4 Užívateľ je povinný zaplatiť poskytovateľovi cenu za dodávku a licenciu a to stanoveným spôsobom, uvedeným v akceptácii poskytovateľa.
2.1.5 Objednávka musí, okrem už vyššie uvedených, obsahovať tie náležitosti, ktoré vyžaduje elektronický objednávkový formulár na webovej stránke poskytovateľa.
2.1.6 Po obdržaní objednávky zašle poskytovateľ užívateľovi akceptácii objednávky, a to e-mailom. Akceptácii objednávky je poskytovateľ povinný odoslať užívateľovi najneskôr do 4 pracovných dní odo dňa doručenia objednávky. V prípade, že základné údaje (rozsah a charakteristika dodávky) v akceptácii objednávky vystavenej poskytovateľom súhlasí s obsahom objednávky užívateľa, potvrdzuje poskytovateľ odoslaním akceptácie objednávky svoju vôľu prijať objednávku používateľa ako záväznú a v prípade splnenia ďalších vyššie uvedených podmienok, tj. Najmä úhradou zálohy užívateľom poskytovateľovi, je uzatvorená zmluva - vzniká záväzkový vzťah.
2.1.7 V prípade, že niektorý z požiadaviek uvedených v objednávke používateľa nemôže poskytovateľ splniť, zašle užívateľovi znovu ponuku s uvedením možnej varianty objednávky a vyžiada si stanovisko používateľa. V prípade, že v objednávke používateľa ide o neštandardný dodávku, môže si poskytovateľ vyžiadať pred prijatím objednávky 7 pracovných dní na posúdenie objednávky. V prípade individuálnej zákazky začína dodacia lehota, uvedená v akceptácii objednávky, bežať po uhradení zálohy a depozitá užívateľom.

2.1.8 Zmenená ponuka zaslaná užívateľovi podľa ods. 2.1.7 všeobecných obchodných podmienok sa považuje za nový návrh zmluvy a zmluvný vzťah v takom prípade uzavretá až prijatím tejto ponuky užívateľom.
2.1.9 Obsah a rozsah dodávok, ktoré majú byť poskytnuté, ako aj ďalšie dohody, ako najmä vytýčenie úloh, trvanie, termín, povinnosti súčinnosti užívateľa, úhrady sa určujú podľa týchto podmienok a každej zmluvy, ak takáto zmluva obsahuje odlišnú úpravu oproti týmto podmienkam.
2.1.10 Poskytovateľ sa zaväzuje v prípade individuálnej zákazky zhotoviť a odovzdať dodávku na svoje náklady a v dohodnutých termínoch.
2.1.11 Užívateľ sa zaväzuje v prípade individuálnej zákazky podľa harmonogramu odovzdať poskytovateľovi všetky potrebné podklady a poskytnúť potrebnú súčinnosť pre riadne plnenie jeho záväzkov z tejto zmluvy.
2.1.12 Na účely týchto podmienok, zmluvy a vzájomnej spolupráce súhlasí užívateľ výslovne s tým, že ak sa k akýmkoľvek podkladom, harmonogramov, oznámením, spresňujúcim informáciám, či žiadostiam poskytovateľa aktívne nevyjadrí do 3 pracovných dní, bude poskytovateľ považovať všetky svoje návrhy za schválené užívateľom.
2.1.13 Zmeny zmluvy dojednávajú užívateľ s poskytovateľom spôsobom uvedeným v čl. 2.1 a nasl.
2.1.14 Poskytovateľ je oprávnený požadovať od užívateľa preukázanie jeho totožnosti kópiou občianskeho preukazu, alebo iným dokladom totožnosti s fotografiou a ak ide o zástupcu používateľa, je poskytovateľ oprávnený od neho požadovať preukázanie väzby na užívateľa doložením písomného plnomocenstva oprávňujúce zástupcu používateľa na rokovanie za užívateľa. Poskytovateľ je oprávnený si zaobstarať a ponechať kópiu dokladu totožnosti alebo plnej moci podľa predchádzajúcej vety na účely ich založenia.


2.2 Individuálna zákazka
2.2.1 Vystavenie objednávky obvykle predchádza cenová ponuka poskytovateľa uvedená na jeho produktových stránkach, alebo urobené na základe dopytu používateľa.
2.2.2 Všetky ponuky poskytovateľa zostávajú nezáväzné, pokiaľ nie je v ponuke výslovne uvedené niečo iné. Uzavretie zmlúv a ostatné dojednania sa stávajú záväznými ešte len akceptáciou poskytovateľa. Nepatrné, technicky podmienené odchýlky od ponuky si vyhradzuje poskytovateľ tiež po akceptácii dodávky.
2.2.3 Akékoľvek individuálne úpravy implementované na základe objednávky užívateľa, vylučujú následné aktualizácie špecifikované v bode 4.2.
2.2.4 Užívateľ sa zaväzuje, že bez predchádzajúceho písomného súhlasu poskytovateľa nebudú s predmetnou ponukou, ak sa urobili na základe dopytu používateľa, akýmkoľvek spôsobom oboznámené tretie osoby, pretože ide o informácie dôverné v zmysle § 1730 Občianskeho zákonníka. Užívateľ zodpovedá za spôsobenú škodu a ušlý zisk.


2.3 Storno objednávky
2.3.1 Storno objednávky zo strany užívateľa - Užívateľ môže zrušiť svoju objednávku do 3 dní od záväznej akceptácie objednávky. Objednávka musí byť zrušená telefonicky na tel. Čísle: +420 724 916 870 alebo +420 723 708 708 a potvrdená e-mailom. Ak nie je možné zrušiť objednávku telefonicky, je vo výnimočných prípadoch možné zaslať storno objednávky iba na e-mail: info@eshop-easy.cz. Užívateľ vždy uvedie číslo svojej objednávky popr. aj dôvod stornovania. Ak sa užívateľ rozhodne zrušiť objednávku po lehote 3 dní, je možné tak urobiť podľa bodu "Odstúpenie od zmluvy".
2.3.2 Storno objednávky zo strany poskytovateľa - Poskytovateľ si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť v prípade, že nie je zo závažných dôvodov schopný splniť termín dodávky individuálne zákazky, dodávku už neposkytuje, alebo sa zmenila výrazným spôsobom cena dodávky. V prípade, že táto situácia nastane, bude poskytovateľ užívateľa kontaktovať e-mailom alebo telefonicky a prípadne sa poskytovateľ s užívateľom dohodne na ďalšom postupe. V prípade, že dodávka nemá náhradu, bude objednávka len zrušená.


III. Distribúcia dodávky, cena, platobné podmienky


3.1 Distribúcia dodávky

3.1.1 Užívateľ môže dodávku získať formou zverejnenú na produktovom webe. Základná forma distribúcie dodávky je prenájom dodávky.
3.1.2 Distribúcia dodávky formou prenájmu dodávky, sa realizuje výhradne formou hosťovanie dodávky na serveroch poskytovateľa. Poskytovateľ v tomto prípade je povinný vynaložiť primerané úsilie na maximálnu dostupnosť dodávky.


3.2 Cena
3.2.1 Odmena poskytovateľa s cenou za licenciu je určovaná v závislosti od typu distribúcie dodávky v súlade so zmluvou. V tejto cene nie sú zahrnuté žiadne ďalšie služby poskytovateľa. Práce naviac sú poskytovateľom účtované na základe individuálnej dohody, spravidla hodinovou sadzbou dohodnutou so záujemcom o tieto služby.
3.2.2 Prehľadové katalógy a cenníky vydávané poskytovateľom, ako aj ústne a telefonické informácie či informácie poskytované prostredníctvom internetových www serverov o cenách dodávky sú informatívne, zo strany poskytovateľa nezáväzné a užívateľom nevymáhateľné. Poskytovateľ si vyhradzuje právo zmeniť technické parametre, popr. aj ceny dodávky bez predchádzajúceho oznámenia. Poskytovateľ nezodpovedá za chyby vzniknuté pri tlači obchodných a technických materiálov.
3.2.3 Pre upresnenie ceny a špecifikácie individuálne zákazky je užívateľ oprávnený si vyžiadať záväznú cenovú ponuku (ďalej len "záväzná cenová ponuka"), ktorej platnosť je 30 kalendárnych dní odo dňa vystavenia, ak nie je uvedené inak.
3.2.4 Pre cenovú kalkuláciu dodávky platia ceny, uvedené v platnej záväznej cenovej ponuke poskytovateľa, alebo ceny platné v okamihu prijatia objednávky. Ceny dodávky uvádzané v cenovej ponuke nezahŕňajú žiadne súvisiace služby, pokiaľ nie je výslovne uvedené inak. Požiadavka na poskytnutie súvisiacich služieb treba výslovne uviesť v objednávke.
3.2.5 Špeciálna akčná ponuka dodávky je platná iba pri odbere uvedeného množstva či druhu dodávok, a to vždy len do stanoveného termínu a včasné úhrade zálohy.
3.2.6 Jednotlivé ceny dodávok a výkonov ako aj celková úhrada vyplývajú z danej konkrétnej jednotlivé zmluvy, prípadne platného cenníka poskytovateľa.
3.2.7 Ak je dohodnutá odmena podľa hodinovej sadzby, vykonáva sa vyúčtovanie na základe záznamu o vykonaní práce, ktorý vedie každý pracovník poskytovateľa. Fakturácia sa vykonáva mesačne dodatočne.
3.2.8 Ak dosiahne index rastu cien v porovnaní so stavom ku dňu uzatvorenia zmluvy 5%, je poskytovateľ oprávnený zvýšiť užívateľovi sa výške pravidelných mesačných platieb za dodávku počnúc kalendárnym mesiacom nasledujúcim po uvedenom náraste indexu o 5%.
3.2.9 K ďalšiemu zvýšeniu o 5% môže poskytovateľ pristúpiť a zvýšiť pravidelné mesačné platby za dodávku obdobne vždy, keď index rastu cien dosiahne 5% v porovnaní s 1. dňom kalendárneho mesiaca, v ktorom došlo k poslednému zvýšeniu pravidelných mesačných platieb za dodávku.


3.3 Platobné podmienky
3.3.1 Užívateľ vykonáva úhrady vždy na základe elektronických zálohových faktúr zaslaných poskytovateľom, so splatnosťou minimálne 5 dní odo dňa vystavenia. Úhrada je vykonávaná bezhotovostne na účet poskytovateľa uvedený v zálohovej faktúre.
3.3.2 Po akceptácii objednávky užívateľa poskytovateľom vystaví poskytovateľ užívateľovi zálohovú faktúru, ktorú je užívateľ povinný uhradiť, čím dôjde k uzavretiu zmluvy v zhode s ods. 2.1.2 všeobecných obchodných podmienok. Po spustení dodávky užívateľ dostane vždy konečnú faktúru - daňový doklad, ktorý bude považovaný súčasne za dodací list. Súčasťou konečnej faktúry je zúčtovanie zálohy.
3.3.2 Povinnosť užívateľa uhradiť svoj záväzok voči poskytovateľovi riadne podľa údajov zo zaslanej zálohovej faktúry a včas je splnená dátumom pripísania platenej dohodnutej čiastky na účet poskytovateľa uvedený na faktúre.
3.3.3 Ak požaduje užívateľ úpravu obvyklých platobných podmienok, je potrebné tieto prejednať s poskytovateľom a takto dohodnuté podmienky uviesť v objednávke. Úprava platobných podmienok môže mať vplyv na výšku dohodnutej ceny dodávky.
3.3.4 V prípade, že používateľ nie je schopný z akéhokoľvek dôvodu túto uhradiť, je povinný bezodkladne kontaktovať poskytovateľa a dohodnúť zmenu platobných podmienok. Ak tak neurobí, je poskytovateľ oprávnený účtovať užívateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,1% dlžnej sumy bez DPH za každý deň omeškania odo dňa pôvodnej splatnosti záväzku až do jeho úplného uhradenia. Pri omeškaní s úhradou odošle poskytovateľ postupne užívateľovi štyri upomienky. Pri tretej upomienke je poskytovateľ oprávnený účtovať užívateľovi ďalšie jednorazovú zmluvnú pokutu vo výške 100, - Sk alebo 4, - EUR bez DPH a súčasne pozastaviť back-end časť e-shopu a pozastaviť funkciu zasielanie informácií o nových objednávkach v e-shope na e- mail používateľa. V rámci štvrtej upomienky je poskytovateľ oprávnený účtovať ďalšie jednorazovú zmluvnú pokutu vo výške 200, -Sk alebo 8, - EUR bez DPH.
3.3.5 Ak nesplní užívateľ svoj záväzok uhradiť cenu za predmet plnenia včas av plnej výške, je poskytovateľ oprávnený prerušiť poskytovanie plnenia až do uhradenia záväzku používateľa v plnej výške vrátane dojednaných úrokov (penále), resp. zmluvných pokút za oneskorenú úhradu. Prerušenie plnenia nemá vplyv na povinnosť užívateľa uhradiť všetky splatné záväzky, hradiť naďalej mesačné platby za predmet plnenia a uhradiť poskytovateľovi zmluvné pokuty, úroky z omeškania a náhradu škody.
3.3.6 Ak nesplní užívateľ svoj záväzok uhradiť cenu za predmet plnenia včas av plnej výške, je poskytovateľ oprávnený odovzdať pohľadávku / pohľadávky externej firme k jej riadnemu vymoženiu v plnej výške, vrátane všetkých nárokov plynúce z vymáhania pohľadávky.

 

IV. Dodacie podmienky


4.1 Dodanie dodávky
4.1.1 Poskytovateľ je povinný umožniť užívateľovi prístup do administrátorského rozhrania hostované aplikácie a o tejto skutočnosti ho informovať. Za splnenie termínu plnenia sa v tomto prípade považuje sprevádzkovanie dodávky na internete v súlade s týmito podmienkami a zmluvou. Poskytovateľ v žiadnom prípade neposkytuje zdrojové kódy aplikácií.
4.1.2 Užívateľ je oprávnený informovať sa na priebeh tvorby dodávky u poskytovateľa.
4.1.3 Užívateľ je povinný dodávku ihneď skontrolovať po oznámení o jej sprevádzkovanie. Skutočnosť o zistení nedostatku je užívateľ povinný bezodkladne oznámiť poskytovateľovi a dohodnúť ďalší postup. Užívateľ je povinný vytknúť vady dodávky najneskôr dva dni po oznámení o jej sprevádzkovanie.


4.2 Aktualizácia, upgrade dodávky, servisné služby a technická podpora
4.2.1 Poskytovateľ zaistí užívateľovi nasledujúce servisné služby:
• pod heslom zabezpečený prístup pre administráciu e-shopu - trvalý prístup pre administráciu dohodnutých častí prezentácie prostredníctvom webového rozhrania (http alebo HTTPS),
• prístup k rozhraniu technickej podpory, ktoré slúžia ako hlavný komunikačný kanál pre riešenie požiadaviek,
• telefonická / e-mailová technická podpora na obsluhu systému (rozsah max. 5 požiadaviek / mesiac),
• monitorovanie zaťaženia prezentácie a prípadných útokov z internetu.
4.2.2 Poskytovateľ bude vykonávať bezplatné aktualizácie jadra dodávky (ďalej len "aktualizácie"). Aktualizácia sa týkajú administrácie dodávky a jadra systému. Netýkajú sa prezentačné časti aplikácie (front-end).
4.2.3 Aktualizácie sú užívateľmi vykonávané na serveroch poskytovateľa automaticky a bez poplatku. Poskytovateľ však môže po predchádzajúcom oznámení túto službu spoplatniť.
4.2.4 O periodicite a rozsahu aktualizácií rozhoduje poskytovateľ. Primárnym účelom aktualizácií je prispôsobovanie dodávky novým verziám programovacích jazykov, v ktorých je dodávka napísaná. Sekundárnym cieľom je uľahčenie obsluhy dodávky. Nové funkcie a moduly administrácie dodávky nie sú automaticky súčasťou aktualizácie, ich zaradenie alebo nezaradenie do aktualizačných balíčkov závisí na rozhodnutí poskytovateľa.
4.2.5 Poskytovateľ je oprávnený obmedziť alebo pozastaviť prevádzku dodávky na čas nevyhnutne potrebný na vykonanie aktualizácie. Poskytovateľ neručí za prípadné finančné straty užívateľa spôsobených zastavením prevádzky dodávky z dôvodu aktualizácie.
4.2.6 Poskytovateľ priebežne informuje užívateľa o aktualizáciách a updates v administračnom rozhraní e-shopu.
4.2.7 Pre iné aktualizácie platí, že uhradí ak registrovaný užívateľ aktualizačný poplatok vo výške a za podmienok uvedených nižšie, má nárok na on-line prístup k update (doplnenie a aktualizácia dodávky) a upgrade (rozšírenie a doplnenie funkcií a zlepšenie užívateľského rozhrania ).
4.2.8 Pokiaľ užívateľ prevádzkuje dodávku s použitím vlastných prostriedkov, platí pre neho cena za update a upgrade uverejnená na produktovom webe poskytovateľa. Výška jednotlivých poplatkov za update a upgrade je daná mierou ich veľkosti a rozsahu a nie je teda vopred fixne stanovená. Presná cena je vždy uverejnená na produktovom webe.
4.2.9 Poskytovateľ nemôže ručiť za bezproblémovú funkčnosť napojenia produktu na programy tretích strán.
4.2.10 Poskytovateľ neposkytuje technickú podporu (support realizovaný cez rozhranie Helpdesk) užívateľom, ak prevádzkujú svoj e-shop prostredníctvom proxy serverov tretích strán.


4.3 Trvanie a ukončenie zmluvy
4.3.1 Zmluva sa uzatvára s účinnosťou odo dňa jej uzavretia, ak nie je dohodnuté inak.
• Zmluva je vždy uzatváraná na dobu neurčitú. Výpovedná lehota trvá jeden mesiac a začína prvým dňom nasledujúceho fakturačného obdobia po podaní písomnej, alebo elektronickej výpovede.
4.3.2 K ukončeniu zmluvy dôjde:
• na základe písomnej dohody strán o ukončení zmluvy,
• alebo písomnou výpoveďou ktorejkoľvek zo zmluvných strán bez udania dôvodu s výpovednou lehotou jeden mesiac, ktorá začne plynúť prvým dňom mesiaca nasledujúceho fakturačného obdobia po doručení výpovede druhej strane, ak nie je medzi stranami dohodnuté v zmluve inak.
• V prípade výpovede poskytovateľom z dôvodu vzniku okolnosti vylučujúce protiprávnosť, ktorá mu bráni v splnení povinností zo zmluvy, trvá výpovedná lehota 15 dní,
• v dôsledku odstúpenia od zmluvy z dôvodov a spôsobom podľa týchto podmienok, ak nie je medzi stranami dohodnuté v zmluve inak,
• alebo ukončením poskytovania služieb a následným zmazaním e-shopu, ktorý je v bezplatnom tarife Free bez ďalších objednaných služieb a ktorý po dobu minimálne 6 po sebe idúcich mesiacoch nevykazuje žiadnu aktivitu.
4.3.3 Odstúpenie od zmluvy je možné výhradne z dôvodov uvedených v zákone a v týchto podmienkach, nie je medzi stranami dohodnuté inak v zmluve, a to na základe písomného oznámenia doručeného druhej strane s uvedením dôvodu odstúpenia as účinkami odstúpenia k okamihu doručenia takého oznámenia druhej strane.
4.3.4 Každá zo zmluvných strán je oprávnená odstúpiť od zmluvy v prípade, že druhá strana vstúpila do likvidácie, bola na nej zavedená nútená správa, bolo u nej začaté alebo prebieha konkurzné konanie, bol u nej zamietnutý návrh na začatie insolvenčného konania pre nedostatok majetku , alebo bol u nej zahájený výkon rozhodnutia (exekúcia).
4.3.5 Užívateľ je ďalej oprávnený odstúpiť od zmluvy aj z dôvodu podstatného porušenia zmluvy zo strany poskytovateľa, za ktoré sa považuje opakované neplnenie povinností poskytovateľa podľa zmluvy, ktoré poskytovateľ nenapraví ani v lehote 30 (tridsiatich) dní od doručenia písomnej výzvy s upozornením na také neplnenia Za takéto porušenie sa však nepovažuje prerušenie plnenia podľa ods. 3.3.6.
4.3.6. Poskytovateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy aj z dôvodu podstatného porušenia zmluvy zo strany používateľa, za ktoré sa považuje:
• omeškanie s úhradou splatnej pohľadávky vyúčtovanej poskytovateľom užívateľovi podľa zmluvy, ktoré trvá dlhšie, než 14 (štrnásť) dní,
• alebo opakované omeškanie s úhradou splatnej pohľadávky vyúčtovanej poskytovateľom užívateľovi podľa zmluvy,
• alebo v prípade preukázateľného porušenia autorských práv zo strany používateľa,
• alebo poskytnutie dodávky zakúpené užívateľom od poskytovateľa tretej osobe bez predchádzajúceho písomného súhlasu poskytovateľa,
• alebo iné podstatné porušenie povinností užívateľa stanovených mu zmluvou.
4.3.8 Odstúpením od zmluvy zanikajú všetky práva a povinnosti strán zo zmluvy, okrem:
• tých, ktorá vzhľadom na ich povahu a podľa vôle strán majú trvať aj po ukončení zmluvy, najmä práva a povinnosti obsiahnuté v ustanoveniach o náhrade škody, zmluvných pokutách, povinnosť mlčanlivosti alebo ustanovenia na ochranu autorských práv poskytovateľa,
• a povinnosti užívateľa k úhrade splatných záväzkov, popr. ceny za skutočne poskytnutú dodávku alebo jej časti.
4.3.9 K okamihu účinkov odstúpenia od zmluvy:
• zanikajú vystavené objednávky (alebo ich časť) na dodávky, ktoré neboli k tomuto okamihu dodané alebo poskytnuté; vo vzťahu k dodávkam, ktoré boli k tomuto okamihu dodané, ale neboli uhradené, zmluva ostáva v platnosti a užívateľ je povinný za také dodávky poskytovateľovi zaplatiť dohodnutú cenu, strany sa však môžu dohodnúť odchylne,
• má poskytovateľ právo vyúčtovať dodávky, ktoré boli k tomuto okamihu skutočne poskytnuté, a / alebo vyúčtovať skutočné prevedenie dodávky, a užívateľ je povinný za také dodávky zaplatiť dohodnutú cenu.
4.3.10 Užívateľ je povinný informovať Poskytovateľa o akejkoľvek reklamné a marketingové akciu, ktorá môže spôsobiť nadmernú, alebo neúmerne veľkú návštevnosť produktu a musí vyčkať na schválenie zo strany poskytovateľa, že je produkt schopný takú návštevnosť pojať. V prípade, že tak neurobí s dostatočným predstihom, má poskytovateľ možnosť prevádzku produktu pozastaviť, pokiaľ ten svoju nadmernou záťažou obmedzuje server na ktorom je umiestnený.
4.3.11 Všetky oznámenia týkajúce sa zániku zmluvy musí byť urobené v súlade s čl. VIII všeobecných obchodných podmienok, doručená poštou formou doporučeného listu na príslušnú kontaktnú adresu druhej strany a považujú sa za doručené a účinné okamihom ich dodania prostredníctvom pošty. Za doručené sa považuje aj oznámenie, ktorého prevzatie bolo adresátom odmietnuté, ktoré nebolo vyzdvihnuté v úložnej dobe, alebo ktoré sa vrátilo ako nedoručiteľné, a doručenie potom nastáva ku dňu, kedy sa odosielateľ o takej skutočnosti dozvedel.


4.4 Všeobecné ustanovenia o dodaní
4.4.1 Ak nedodržanie lehoty na dodávky alebo výkony bolo spôsobené dôvodmi, ktoré nie sú na strane poskytovateľa, predlžuje sa primerane o túto dobu lehota dodávky alebo výkonu.
4.4.2 Ak sa poskytovateľ dostane do omeškania, môže užívateľ po dohode s ním stanoviť primeranú dodatočnú lehotu na plnenie. Po uplynutí tejto dodatočnej lehoty môže užívateľ požadovať náhradu škody podľa príslušného ustanovenia Občianskeho zákonníka. Ďalšie nároky sú vylúčené.

 

V. Povinnosti strán, záruka


5.1 Povinnosti užívateľa - technické požiadavky
5.1.1 Užívateľ zodpovedá za obsah a dáta zverejnené a umiestnená na virtuálnom serveri a zaväzuje sa všetky služby používať iba v súlade s platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky, Európskej únie, medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná, a v súlade s dobrými mravmi.
5.1.2 Užívateľ nie je oprávnený používať produktu a služby k šíreniu SPAMu, ktoré by mohli príjemca obťažovať alebo mravne a psychicky poškodiť. V prípade, že bude poskytovateľ v nadväznosti na nežiaduce rozosielanie SPAMu užívateľom umiestnený na spam listy, je poskytovateľ oprávnený účtovať užívateľovi zmluvnú pokutu a to v minimálnej výške 5 000 Sk.
5.1.3 V rámci udržanie pozitívnej reputácie našich mailových serverov nie je užívateľ oprávnený využívať e-mailovej schránky (poskytované prostredníctvom služby ESHOP-EASY) k hromadnému rozosielanie pošty. K hromadnej korešpondencii musí užívateľ používať výhradne nástroje na tento účel určené. Zároveň je zakázané odosielať emaily s podvrhnuté hlavičkou odosielateľa.
5.1.4 Užívateľ aj poskytovateľ sú povinní dodržiavať zásady slušného správania a to najmä pri vzájomnej písomnej i telefonickej komunikácii.


5.2 Povinnosti a práva poskytovateľa
5.2.1 Poskytovateľ je oprávnený krátkodobo prerušiť prevádzku servera, a to v čase nevyhnutne potrebnom, najmä z dôvodu údržby a úprav zariadení, ktoré priamo ovplyvňujú beh služieb objednaných užívateľom. Poskytovateľ v prípade, že je to možné, informuje o výpadku užívateľa dopredu, pomocou e-mailu alebo telefónu. Ak je výpadok spôsobený poskytovateľom dlhší ako 24 hodín, znižuje sa suma za služby o pomernú čiastku počte dní v mesiaci, kedy nebol server v prevádzke. Pri platbe na dlhšie obdobie ako mesiac sa ponižuje čiastka z pomernej časti, kedy bol server mimo prevádzky.
5.2.2 Poskytovateľ má právo viesť elektronickú databázu svojich užívateľov, monitorovať a archivovať všetky vykonávané operácie na svojich zariadeniach na účely sledovania a zlepšovania poskytovaných služieb, a to v súlade so zák. č. 101/2000 Zb. o ochrane osobných údajov.


5.3 Zodpovednosť
5.3.1 Poskytovateľ nezodpovedá za chyby ani škody spôsobené chybami dodávky alebo jej chybnými výstupy, ak boli zapríčinené užívateľom, tretími osobami alebo okolnosťami vylučujúcimi zodpovednosť. Poskytovateľ nezodpovedá za chyby ani za škodu spôsobenú najmä:

• vložením nesprávnych údajov do dodávky užívateľom, chybným postupom užívateľa pri vkladaní informácií alebo súborov do dodávky alebo nesprávnou interpretáciou údajov prezentovaných dodávkou,
• zavírením lokálnej siete používateľa alebo jeho počítačov počítačovými vírusmi (spyware, malware a i.) Popr. útokom hackerov alebo iným obdobným vonkajším útokom,
• v dôsledku poškodenia spôsobeného neodborným zásahom do dodávky do systémového programového vybavenia a prostredia,
• poškodením spôsobeného nesprávnou funkciou technického vybavenia, operačného systému alebo siete, v dôsledku poškodenia spôsobeného nesprávnou funkciou programov iných výrobcov, ktoré bežia súčasne s dodaným programovým vybavením.
• poskytovateľ nezodpovedá za prerušenie poskytovania služieb, za závady, škody a stratu či poškodenie dát spôsobenú zásahom vyššej moci, v prípade poruchy na zariadení, zlyhanie dodávky el. energie, výpadku internetového pripojenia spôsobené poskytovateľom pripojenia alebo napadnutie siete treťou osobou,
• poskytovateľ nezodpovedá za závady, škody a stratu či poškodenie dát vzniknutú v dôsledku nesprávnej obsluhy správcom systému používateľa alebo v dôsledku napadnutia servera treťou osobou z dôvodu nedodržania bezpečnostných štandardov obvyklých pri prevádzke hostingu na internete.
• poskytovateľ nezodpovedá za porušenie autorských práv, práv k ochranným známkam, práv k obchodnému menu a iných práv chránenými českými zákonmi.

5.3.2 Účastníci tohto záväzkového vzťahu stanovujú, že výška predvídateľnej škody, ktorá prípadne môže vzniknúť porušením povinností poskytovateľa, predstavuje čiastku maximálne do výšky 30% z ceny dodávky, ohľadom ktorej došlo ku škodovej udalosti, nie je dojednaná iná výška. Poskytovateľ nenesie zodpovednosť za stratu alebo poškodenie dát užívateľa, prípadná rekonštrukcia stratených, alebo znehodnotených dát ide na vrub používateľa.
5.3.3 Účastníci tohto záväzkového vzťahu nezodpovedajú, okrem prípadov stanovených príslušným zákonom, za porušenie záväzkov spôsobené vyššou mocou, tj. Okolnosťami nastanú nezávisle na vôli účastníkov, ktoré nebolo možné ani s vynaložením všetkého možného úsilia odvrátiť, resp. sú objektívne neodvrátiteľnou náhodou.
5.3.4 Vyššia moc:

Spomínanými skutočnosťami, ktoré nemôžu účastníci ovplyvniť a ktoré vylučujú zodpovednosť, sú mienené:
• vojnový stav,
• zákonné obmedzenia vývozu, dovoz, výroby, štrajky, sabotáže,
• živelná pohroma
• ďalšie skutočnosti, ktoré poskytovateľ nebol schopný dôvodne predpokladať, alebo pri primeranom úsilí ovplyvniť a ktoré bránia naplneniu uzavretej zmluvy.

5.3.5 O vzniku okolností vylučujúcich zodpovednosť je dotknutá strana povinná informovať druhú stranu bez zbytočného odkladu, inak stráca právo na uplatnenie dôsledkov týchto okolností. Po skončení trvania týchto okolností je dotknutá strana povinná ihneď informovať druhú stranu o náhradnom termíne plnenia. Poskytovateľ splní povinnosť podľa tohto odstavca uverejnením informácie o vzniku / skončení týchto okolností na svojej oficiálnej produktovej stránke.
5.3.6 Ak nie je uvedené inak, strany nebudú hradiť jedna druhej náhradu:
• ušlého zisku, ktorý vznikne v súvislosti s plnením zmluvy; to neplatí, ak škoda vznikne v dôsledku konania založeného na podvodnom konaní, úmyslu alebo hrubej nedbanlivosti zodpovednej strany;
• a škody, ktorá vznikne v súvislosti s objednávkou vystavenou ústne.


VI. Licenčná zmluva


6.1 Licencia a jej rozsah
6.1.1 Autorské práva, ako aj ostatné iné práva duševného vlastníctva, vzťahujúce sa k softvérovým produktom, vrátane príručiek, manuálov a ďalších dokumentov distribuovaných spolu so softwarovými produktmi, naďalej patrí príslušným subjektom ako ich nositeľom a nie sú týmto záväzkovým vzťahom dotknuté.
6.1.2 Za podmienky riadnej úhrady dohodnutej ceny za poskytnutie licencie (licenčných poplatkov) udeľuje poskytovateľ užívateľovi licenciu, tj. Oprávnenie k výkonu práva užívať dodávku špecifikovanú v zmluve k účelu zo zmluvy vyplývajúcemu, a to za ďalej uvedených podmienok:
• licencie sa dojednáva ako licencie nevýhradnú,
• doba trvania licencie: Užívateľovi je licencia udeľovaná po uhradení zálohy na dobu jedného mesiaca a po uhradení mesačnej splátky je mu každý mesiac predĺžená o 1 kalendárny mesiac, strany sa môžu dohodnúť na inej dĺžke licencie,
• územný rozsah licencie: neobmedzene na celom území Českej republiky a slovenský republiky.
6.1.3 Užívateľ nie je oprávnený udeliť podlicenciu. Postúpiť práva k dodávke, a to aj osobe, ktorá s ním tvorí koncern v zmysle ustanovenia § 71 a n. Zák. č. 90/2012 Zb. o obchodných spoločnostiach a družstvách, je oprávnený iba s výslovným súhlasom poskytovateľa.
6.1.4 Užívateľ nie je oprávnený dodávku rozmnožovať za účelom jej rozširovanie, rozširovať či akýmkoľvek spôsobom oznamovať tretím osobám, prenajímať ani požičiavať, iba ak by mu k tomu dal poskytovateľ predchádzajúci výslovný súhlas. Užívateľ tiež nie je oprávnený prekročiť množstvový rozsah licencie dohodnutý v zmluve alebo stanovený týmito.
6.1.5 Používateľ nesmie vykonávať úpravu, spätnú analýzu, rekompilácia, prevod zo zdrojového kódu aplikácie, pristupovať k zdrojovému kódu a nesmie sprístupniť zdrojový kód aplikácie tretej osobe.
6.1.6 Užívateľ je ďalej povinný dodržiavať všetky obmedzenia v užití softvér ustanovených zákonom, zmluvou a týmito podmienkami.
6.1.7 Užívateľ nie je oprávnený odstraňovať, meniť, zakrývať alebo akýmkoľvek iným spôsobom zasahovať do akýchkoľvek autorskoprávnych, alebo iných označení príslušných subjektov umiestnených alebo uložených na softvérových produktoch, alebo akékoľvek ich časti, či dokumentáciu distribuovanej spolu so softwarovými produktmi.
6.1.8 Autorské práva k dodanému produktu, príslušenstvo a dokumentácia náleží príslušnému výrobcovi. Všetka logá, registrované ochranné známky, ochranné známky, ďalšie značky a názvy výrobkov náleží ich vlastníkom. V prípade poskytnutia licencie na prevádzkovanie softvér predstavujú všetky autorské práva poskytovateľovi a tvorcovia softvér. Používateľovi nevznikajú uzavretím zmluvy a udelením licencie žiadne práva k ochranným známkam poskytovateľa alebo tretích osôb.
6.1.9 Užívateľ zabezpečí, že tretie osoby nebudú bez predchádzajúceho písomného súhlasu poskytovateľa akýmkoľvek spôsobom oboznámené s rozsahom a postupom plnenia zmluvy a k nej patriacimi podklady. Používateľ berie na vedomie, že sa jedná o informácie dôverné v zmysle § 1730 Občianskeho zákonníka.
6.1.10 Poskytovateľ je povinný zachovávať mlčanlivosť o všetkých podstatných skutočnostiach získaných pri svojej činnosti vyplývajúce zo zmluvy, a to najmä o skutočnostiach, ktoré tvoria obchodné tajomstvo a dôverné informácie užívateľa.
6.1.11 Bez výslovného povolenia poskytovateľa je zakázané čiastočné alebo úplné kopírovanie cenníkov, brožúr, fotografií, katalógov, technických dát atď. Užívateľom nevyplýva žiadne právo z prípadných chýb či nepresných údajov uvedených v týchto materiáloch.
6.1.12 Autorské práva sa riadi právnymi predpismi Slovenskej republiky.
6.1.13 Užívateľ súhlasí s tým, že v spodnej časti (päte) e-shopu budú uvedené informácie o poskytovateľovi, ako majiteľovi príslušných licenčných oprávnenia v zmysle autorského zákona a ako majiteľovi servera, e-shopu, v zmysle obchodnoprávnych ustanovení.


6.2 Nároky poskytovateľa z porušenia licencie
6.2.1 Pokiaľ užívateľ nesplní vyššie uvedené licenčné podmienky, môže poskytovateľ odstúpiť od tejto zmluvy a vyžadovať finančnú náhradu v prípade ušlého zisku. V tomto prípade musí užívateľ rešpektovať vyrovnanie medzi užívateľom a poskytovateľom, eventuálne rozhodnutia súdu.
6.2.2 Predmetný softvér ako autorské dielo a databázy v ňom zahrnuté požívajú ochranu najmä zák. č. 121/2000 Zb., autorského zákona a zák. č. 40/2009 Zb., trestného zákonníka. Užívateľ je oprávnený ho použiť len v rozsahu a spôsobom určeným poskytovateľom.
6.2.3 V prípade zásahu používateľa do autorských práv poskytovateľov vzniká poskytovateľovi nárok na zmluvnú pokutu vo výške 100.000, - Sk (slovom jedno sto tisíc korún českých). Zmluvná pokuta je splatná na základe výzvy na úhradu zmluvnej pokuty v lehote 15 dní od doručenia výzvy. Nárok poskytovateľa na náhradu škody spôsobené zásahom užívateľa do autorských práv poskytovateľa, ktorý má voči užívateľovi, zaplatením zmluvnej pokuty užívateľom nie je dotknutý.
6.2.4 Popri nároku na zmluvnú pokutu má poskytovateľ v prípade zásahu používateľa do jeho autorských práv nároky vyplývajúce z autorského zákona, najmä nárok na zdržanie sa ďalších zásahov do autorských práv, nárok na oznámenie údajov o spôsobe a rozsahu neoprávneného použitia softvér a nárok na odstránenie následkov zásahu do autorských práv vrátane poskytnutia primeraného zadosťučinenia a vydanie prípadného bezdôvodného obohatenia.

 

VII. Ochrana osobných údajov


7.1 Pri objednávke sú povinne vyžadované len údaje nevyhnutné pre úspešné vybavenie objednávky (meno a adresa, kontakt). Poskytnuté údaje budú použité pre splnenie zákonných povinností, záväzkov uvedených v zmluve a v týchto podmienkach, ako je napr. Vybavenie objednávky, poprípade k vybavovanie reklamácií, apod. Osobné údaje sú tiež spracovávané prostredníctvom elektronickej databázy pre rokovania nevyhnutné a úzko spojené s plnením povinností poskytovateľa a realizáciou zmluvy a tiež prípadne prostredníctvom tretích subjektov - spracovateľov osobných údajov zodpovedných za svoje konanie.
7.2 Údaje sú k dispozícii len poskytovateľovi, tretím stranám sú poskytované len s výnimkami uvedenými v tomto článku VII. Všeobecných obchodných podmienok a ďalej s výnimkou situácie súvisiacej s distribúciou či platobným stykom, vedením účtovníctva a plnením ďalších zákonných povinností poskytovateľa. Žiadne ďalšie osobe nebudú poskytnuté.
7.3 Užívateľ poskytnutím uvedených osobných údajov súhlasí s tým, aby tieto jeho údaje, boli využité poskytovateľom za účelom ponúkania svojich produktov.


7.4 Používateľ záväzným potvrdením objednávky:
7.4.1 súhlasí s použitím jeho osobných údajov tiež pre elektronického zasielania obchodných oznámení, reklamných materiálov, priameho predaja, prieskumov trhu a priamych ponúk produktov zo strany poskytovateľa a tretích subjektov, nie však častejšie, ako 1x týždenne, a zároveň.
7.4.2 prehlasuje, že zasielanie informácií podľa ods. 7.4.1 nepovažuje za nevyžiadanú reklamu v zmysle zák.č. 40/1995 Zb. v znení noviel, lebo užívateľ sa zasielam informácií podľa ods. 7.4.1 výslovne súhlasí.
• Súhlas podľa tohto odseku môže užívateľ kedykoľvek písomne ​​odvolať.
7.5 Záväzným potvrdením objednávky súhlasí užívateľ s použitím svojich osobných údajov vo vyššie uvedenom rozsahu.
7.6 Používateľ a poskytovateľ sa zaväzujú vzájomne zaobchádzať dôverne so všetkými podkladmi a informáciami, ktoré sú výslovne označené ako dôverné, ktorých dôvernosť vyplýva zo zákona, alebo rozpoznateľné nie sú určené pre tretiu osobu.
7.7 Prezentácia spoločnosti ESHOP-EASY používajú v rámci zvyšovania kvality služieb, personalizácie ponuky, zberu anonymných údajov a na analytické účely tzv. Súbory cookie. Používaním webu súhlasíte s použitím spomínané technológie.

VIII. Doručovanie, bezhotovostné platby

8.1 Oznámenie týkajúce sa vzťahov poskytovateľov a užívateľov, najmä týkajúce sa vzniku, trvanie a zániku zmluvy s výnimkami uvedenými v Zmluve a týchto podmienok, musí byť doručená poštou formou doporučeného listu na príslušnú kontaktnú adresu druhej strany a považujú sa za doručené a účinné okamihom ich dodania prostredníctvom pošty. Za doručené sa považuje aj oznámenie, ktorého prevzatie bolo adresátom odmietnuté, ktoré nebolo vyzdvihnuté v úložnej dobe, alebo ktoré sa vrátilo ako nedoručiteľné. V takom prípade sa oznámenia a iné písomnosti považujú za doručené dňom, kedy odosielajúci strana dostane riadne adresovanú písomnosť vrátenú poštovou službou ako nedoručiteľnú, alebo adresátom odmietnutú.
8.2 Bežná korešpondencia medzi stranami zmluvy môže byť vedená prostredníctvom e-mailu, kedy doručenie e-mailu nastane okamihom odoslania elektronickej správy na príslušnú e-mailovú adresu adresáta, pokiaľ sa tak stane medzi v pracovné dni medzi 8: 00-17: 30 hod. , v opačnom prípade o 8:00 hod. prvého nasledujúceho pracovného dňa, a pokiaľ doručenie správy bude odosielateľovi elektronicky potvrdené z rovnakej e-mailovej adresy, na ktorú e-mail odoslal odosielateľ (okrem doručenia objednávok).
8.3 Akékoľvek bezhotovostné platby medzi účastníkmi budú prebiehať na bankové účty uvedené v zmluve. Výnimku z tohto pravidla, alebo zmenu čísla bankového účtu je potrebné oznámiť druhej strane spôsobom podľa čl.8.1.

 

IX. Záverečné ustanovenia


9.1 Ak nie je v konkrétnej zmluve dohodnuté inak, riadia sa všetky obchodné vzťahy medzi poskytovateľom a užívateľom týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami poskytovateľa. Príslušné ustanovenia autorského zákona a ďalších právnych predpisov upravujúce používania počítačových programov a databáz a sankcie za ich nelegálne užívanie nie sú zmluvou a týmito podmienkami dotknuté.
9.2 Poskytovateľ je oprávnený zmeniť všeobecné obchodné podmienky. Poskytovateľ je povinný bez zbytočného odkladu zverejniť novú verziu na svojich internetových stránkach, popr. zašle novú verziu užívateľovi na jeho e-mailovú adresu. Poskytovateľ zoznámi užívateľa s aktuálnou verziou najneskôr vždy pri zaslaní upgrade dodávky. Uhradením faktúry, ktorá bude vystavená po takej úprave užívateľ tieto úpravy (zmeny, update, apod.) Akceptuje v plnom rozsahu.
9.3 Všetky ostatné vedľajšie ústne dohody sú neúčinné. Všetky zmeny a dodatky konkrétnej zmluvy musí byť uskutočnené písomnou formou, alebo v súlade s týmito podmienkami a podpísané štatutárnymi zástupcami poskytovateľov a užívateľov.
9.4 V prípade, že niektoré ustanovenia týchto podmienok sa stane neúčinným, zostávajú ostatné ustanovenia účinné. Užívateľ a poskytovateľ sa zaväzujú nahradiť bezodkladne neúčinné ustanovenie takým ustanovením, ktoré sa najviac blíži k hospodárskemu účelu sledovaného neúčinným ustanovením, a to písomným dodatkom.
9.5 Uzavreté zmluvy sú archivované poskytovateľom v elektronickej podobe, popr. písomnej podobe a nie sú prístupné. Jazykom komunikácie medzi poskytovateľom a užívateľom a jazykom zmluvy je slovenský jazyk alebo slovenského jazyk.
9.6 Tieto Všeobecné obchodné podmienky vrátane ďalších právnych vzťahov tu neupravených, rovnako tak ako licenčnej zmluvy (potvrdenie objednávok) na tieto všeobecné obchodné podmienky odkazujúce sa riadia výlučne slovenským právom, konkrétne ustanoveniami zák. č. 89/2012 Zb. Občiansky zákonník, zák. č. 121/2000 Sb., autorský zákon, a to vo vzťahu ku všetkým, aj zahraničným užívateľom a je vo výlučnej právomoci slovenských súdov.
9.7 Každá zo strán má povinnosť bez meškania informovať druhú stranu o všetkých skutočnostiach neuvedených v zmluve, ktoré môžu mať vplyv na plnenie záväzkov zo zmluvy.
9.8 Užívateľ nie je oprávnený prevádzať svoje práva a povinnosti podľa zmluvy, či už z časti alebo ako celok, bez predchádzajúceho písomného súhlasu poskytovateľa. Poskytovateľ sa zaväzuje, že takýto súhlas nebude bezdôvodne odmietnutý.
9.9 Poskytovateľ je oprávnený postúpiť všetky práva a záväzky z tejto Zmluvy bez predchádzajúceho súhlasu druhej zmluvnej strany v prípade, že je používateľ v omeškaní so splnením akejkoľvek svoje povinnosti podľa Zmluvy a všeobecných obchodných podmienok.
9.10 Tieto všeobecné obchodné podmienky sú platné a účinné k 1. 1. 2018