Souhlas o zpracování osobních údajů GDPR

  Zásady Eshop-easy.cz pro nakládání a ochranu osobních údajů

Ochranu soukromí a osobních údajů považujeme za prvořadou povinnost.
 
 
S osobními údaji nakládáme výhradně v souladu s platnou legislativou. Představujeme vám zásady, které objasňují, co děláme pro to, abychom zajistili důvěrnost a bezpečnost osobních údajů.
Cílem dokumentu je poskytnout Vám informace o tom, jaké osobní údaje shromažďujeme, jak s nimi nakládáme, z jakých zdrojů je získáváme, k jakým účelům je využíváme, komu je smíme poskytnout,
kde můžete získat informace o Vašich osobních údajích, které zpracováváme, a jaké jsou individuální možnosti zabezpečení.
 
 

Jaké osobní údaje Eshop-easy.cz shromažďuje a zpracovává?

 

Osobní údaje, které může Eshop-easy.cz zpracovávat:
 
 • identifikační údaje
Osobní údaje sloužící k jednoznačné a nezaměnitelné identifikaci zákazníka (jméno, příjmení, titul, adresa trvalého pobytu,u fyzické osoby podnikatele též daňové identifikační číslo a IČ).
 
 • kontaktní údaje 
Osobní údaje umožňující kontakt se zákazníkem (kontaktní adresa, číslo telefonu, číslo faxu, e-mailová adresa a jiné obdobné informace).
 
 • údaje o využívání služeb
Údaje o sjednání a využívání služeb Eshop-easy.cz (např. údaje o objednávkách, fakturační údaje, záznamy komunikace se zákazníkem).
 
Osobní údaje, které Eshop-easy.cz zpracovává se souhlasem zákazníka, jsou uvedeny v tomto souhlasu se zpracováním osobních údajů, který může zákazník udělit Eshop-easy.cz.
 
S ohledem na smluvní charakter vztahů mezi Eshop-easy.cz a zákazníkem je poskytnutí osobních údajů zcela dobrovolné. Eshop-easy.cz ale nemůže uzavřít obchod nebo poskytnout službu, pokud jí nejsou poskytnuty osobní údaje nezbytné pro uzavření příslušného obchodu nebo poskytnutí služby.
 
 

Z jakých zdrojů Eshop-easy.cz osobní údaje získává?

 
 • Přímo od zákazníka při jednání o uzavření obchodu nebo poskytnutí služby a při jejich následné realizaci nebo při registraci zákazníka na stránkách Eshop-easy.cz.
 • Z veřejně přístupných rejstříků, seznamů a evidencí (obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, katastr nemovitostí, veřejný telefonní seznam apod.) a z dalších veřejných zdrojů (včetně informací ze sociálních sítí a internetu, které o sobě klient sám zveřejní).
 • Od dalších subjektů, pokud tak stanoví zvláštní předpis (např. § 260, § 260g zák. č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád); případně od dalších subjektů, pokud k tomu dal zákazník svůj souhlas (např. z průzkumů a uživatelských testování).
 

 

K jakým účelům Eshop-easy.cz osobní údaje využívá a zpracovává?

 
 • Pro účely související s obchody a službami, zejména pro uzavření obchodu nebo poskytnutí služby, pro zajištění všech dalších činností souvisejících s realizací obchodu či služby a pro vývoj nových služeb.
 • Pro plnění zákonných povinností o některých opatřeních proti trestné činnosti a financování terorismu, a dalších).
 • Pro ochranu svých práv a právem chráněných zájmů, především pro provádění analýz a vyhodnocování možných rizik.
 • Pro další účely (např. pro marketingové činnosti apod.).
 
 

Jakým způsobem Eshop-easy.cz zajišťuje ochranu osobních údajů?

 
 • Osobní údaje jsou pod stálou fyzickou, elektronickou i procedurální kontrolou.
 • Kontrolními, technickými a bezpečnostními mechanismy zajišťujícími maximální možnou ochranu zpracovávaných údajů před neoprávněným přístupem nebo přenosem, před jejich ztrátou nebo zničením, jakož i před jiným možným zneužitím.
 

Komu Eshop-easy.cz osobní údaje poskytuje?

 
 • Státním orgánům, resp. dalším subjektům, pokud je to nezbytné pro ochranu práv Eshop-easy.cz, např. soudům, soudním exekutorům. Rozsah poskytnutých osobních údajů je omezen na údaje nezbytné pro úspěšné uplatnění nároku.
 • Jen se souhlasem zákazníka nebo na jeho příkaz mohou být osobní údaje poskytnuty i dalším subjektům.
 
 

Jaký přístup má zákazník ke svým osobním údajům a jaká je povinnost Eshop-easy.cz?

 
Informaci o tom, jaké osobní údaje o zákazníkovi Eshop-easy.cz zpracovává, si klient může vyžádat v systému stránek na adrese https://www.eshop-easy.cz/muj-ucet položka GDPR.
Zde může požádat o výpis nebo trvalé vymazání své osoby.
 
Pokud bude dohodnut jiný způsob předání.
Za poskytnutí informace má Eshop-easy.cz právo požadovat úhradu nákladů spojených s jejím poskytnutím (viz § 12 zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů).
 
Pokud zákazník zjistí nebo se domnívá, že při zpracování osobních údajů došlo ze strany Eshop-easy.cz k porušení jeho práv či k porušení povinností stanovených zákonem, může se domáhat nápravy s využitím všech prostředků, které mu k tomu platná právní úprava poskytuje (viz § 21 zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů). Se svými podněty se může klient obrátit i přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů.
 

 

Kam se může zákazník obrátit pro další informace, kde může uplatnit případné námitky kezpracování osobních údajů?

 
Zákazník má kdykoli možnost se obrátit na mail: info@eshop-easy.cz nebo tel:+420 724 916 870, +420 723 708 708, kde mu budou zodpovězeny veškeré dotazy týkající se problematiky osobních údajů.
Zde můžete i uplatnit případné námitky proti zpracování osobních údajů.
 
 

Jak Eshop-easy.cz informuje o zásadách a pravidlech zpracování osobních údajů a jejich ochraně?

 
Tyto zásady jsou přístupné na stránkách: https://www.eshop-easy.cz
S pravidly zpracování osobních údajů a jejich ochrany je zákazník seznámen při uzavírání obchodu či poskytnutí služby, registraci na stránkách https://www.eshop-easy.cz
 
Pokud máte jakýkoli dotaz, rádi Vám ho zodpovíme.